Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 13.mai 2008. Endret på ekstraordinær generalforsamling 21.oktober 2008, ordinær generalforsamling 11.mai 2010,  ordinær generalforsamling 3. mai 2011, ordinær generalforsamling 31.mai 2017 og ordinær generalforsamling 23. mai 2018.

Navn og formål

§ 1

Foreningens navn er Løpshavn Båtforening.

§ 2

Foreningens formål er å forestå disponering av havneområde ved Løpshavn. Dette innen for de arealer som er tilknyttet anlegget og med sikte på en optimal tilrettelegging/bruk for foreningens medlemmer.

Medlemskap

§ 3

Samtlige som er eiere av båtplass i Løpshavn plikter å være medlem av Løpshavn Båtforening og rette seg etter foreningens vedtekter og havnereglement.

§ 4

Medlemmene er forpliktet av foreningens vedtekter, pålegg fra generalforsamling og styre. Ved grove brudd kan styret suspendere det enkelte medlem. Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av generalforsamlingen og da med krav til 2/3 dels flertall. Ved eksklusjon skal den aktuelle båtplass tilbys markedet for salg innen for en frist som fastsettes av styret.

Ved salg har styret 1 prioritet for utestående beløp hos den ekskluderte.

Medlemmene har et felles ansvar for kostnader til drift og vedlikehold av anlegget herunder at anlegget tilfredsstiller det til enhver tid gjeldene lovverk/forskrifter. Dersom båtplass bortfaller grunnet naturskade har foreningens medlemmer et felles ansvar for gjenoppbygging.

§5

Det utstedes skjøte for den enkelte båtplass. Skjøte vil være den enkelte eiers andelsbevis. Det er den enkelte eiers ansvar selv å bestille skjøte og evt. tinglyse dette.

§6

Båtplassene kan omsettes fritt av den enkelte båtplasseier. En hver form for overdragelse skal meldes til styret.

Kontingenter, tilskudd, gaver

§7

Drift og vedlikehold finansieres ved hjelp av innbetalt årskontingent fra det enkelte medlem. Generalforsamlingen vedtar størrelsen på kontingenten. Det betales 1 stk. kontingent pr. båtplass.

Det betales en innmeldingsavgift ved 1.gangs kjøp av båtplass. Størrelsen på denne fastsettes av generalforsamlingen. Ved resalg betales det ikke innmeldingsavgift.

Ved ekstraordinære investeringer kan generalforsamlingen fatte vedtak om kontantinnbetaling fra medlemmene.

§8

Båtforeningen har pant i båtplassen for ubetalt årskontingent eller andre felleskosnader/-investeringer. For sent betalt avgift rentebelastes.

Ved salg av båtplass, har båtforeningen, rett til å ta ut dekning for utestående gjennom salget. Årskontingenten innkreves på det tidspunkt som styret finner hensiktsmessig.

Generalforsamling og styre

§9

Løpshavn Båtforening`s øverste organ er generalforsamlingen. Det skal minimum avholdes generalforsamling 1 gang pr. år. Da innen 1. juni i det inneværende år.

Generalforsamlingen kunngjøres med 2 mnd varsel. De medlemmer som ønsker saker behandlet må gi sine innspill til styret innen 4 uker før generalforsamlingen.

Innkalling med saksliste og øvrige dokumenter sendes ut senest 1 uke før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

– Årsberetning

– Regnskap

– Innkomne saker

– Budsjett

– Valg

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er innkalt på lovlig måte og innkallingen er godkjent av et flertall av de fremmøtte medlemmer.

Stemmerett under generalforsamling utøves ved at et medlem utgjør 1 stemme. Medlemmer som eier flere båtplasser har kun 1 stemme. Et medlem kan stille med fullmakt fra inntil 2 andre medlemmer.

Det føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen skal undertegnes av 2 personer utpekt av generalforsamlingen for så å distribueres til det enkelte medlem.

§ 10

Styret skal bestå av 7 ordinære medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret består av styreleder, sekretær, kasserer samt 4 styremedlemmer. Styret fordeler selv de andre arbeidsoppgavene.

Styret skal sitte for en periode av 2 år. Medlemmer av styret kan stille til gjenvalg.

Styremøter skal avholdes ved behov. Beslutninger i styret treffes med simpelt flertall.

Styret skal fremlegge årsberetning for den ordinære generalforsamling, herunder om foreningens virksomhet og økonomi. Styre kan videre pålegge det enkelte medlem dugnadsplikt; herunder ilegge ”frikjøpsgebyr” for brudd på dugnadsplikten. Dugnad skal varsles med minimum 2 ukers varsel. Frikjøpsgebyret`s størrelse fastsettes av generalforsamlingen.

Styret kan når det finner det nødvendig innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller dersom 30 medlemmer samlet fremsetter krav om dette. Innkalling skal skje med minimum 10 dagers varsel.

Den ekstraordinære generalforsamlingen er alltid beslutningsdyktig når den lovlig er innkalt, og treffer sine vedtak med simpelt flertall.

§ 11

Endring av vedtekter kan kun skje ved 2/3 flertall av en beslutningsdyktig generalforsamling.

§ 12

Oppløsning av båtforeningen kan kun skje ved 2/3 flertall av en beslutningsdyktig generalforsamling. Det skal på forhånd være utarbeidet en plan for fordeling av aktiva og passiva.

§ 13

Tvister mellom medlemmene skal løses internt ved styrebehandling da med de aktuelle

parter som deltakere. Dersom det ikke lyktes å komme frem til enighet skal tvisten løses ved voldgift. Voldgiftsnemnden skal bestå av tre medlemmer hvorav hver av partene oppnevner et medlem hver. De to valgte medlemmene utpeker i fellesskap det tredje medlem. Dersom det ikke lykkes å enes om det tredje medlem avgjøres dette ved beslutning av styret.

§ 14

Styret kan beslutte å engasjere revisor, regnskapsfører og inkassobyrå.

Personvern

§ 15

Løpshavn Båtforening må lagre opplysninger om medlemmer og leietakere for blant annet å vite hvem som har båtplasser i havna og har tigang til området gjennom bommen. Foreningen er gjennom lov forpliktet til å rette seg etter gjeldende lovverk og vil legge informasjon om dette på hjemmesiden og i sitt datasystem for medlemsregister.

Comments are closed.