Havnereglement

Havnereglement for Løpshavn Båtforening

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21.okt. 2008.  Endret på ordinær generalforsamling 13.mai 2009, ordinær generalforsamling 11.mai 2010, ordinær generalforsamling 3. mai 2011, ordinær generalforsamling 10. Mai 2012 og på ordinær generalforsamling 27. april 2015.

§ 1 Reglementet gjelder det området som eies av Løpshavn Båtforening, samt fellesarealer. Det regulerte området består av betongbrygga, stålbrygga og Bremnesbrygga, deler av Bremnesmoloen, Løpsmoloen, servicebrygga, båtutsett, servicebygg, promenade samt fellesareal med borettslaget (gangveier, veier/adkomst og parkeringsplasser.)

§2 Formålet med havnereglementet er å ivareta medlemmenes interesser.  Formålet er videre å beholde anlegget i forsvarlig stand, redusere behov for vedlikehold og reparasjoner, ivareta sikkerheten, bekjempe forurensning og endelig å bevare båthavna som et estetisk fint anlegg.

§ 3 Driftsansvaret for båthavna tilligger styret for Løpshavn båtforening.  Deler av driften kan styret delegere til enkeltpersoner og utvalg.   Disse kan imidlertid ikke sette i gang tiltak/virksomhet som medfører økonomisk ansvar/utlegg før godkjenning fra båtforeningens styre foreligger.

Leverandør av anlegget er Ørsta Marina.  Firmaet har utarbeidet et skjema for ettersyn og vedlikehold.  Det er styrets ansvar at ettersyn og vedlikehold blir fulgt i henhold til dette skjema.

§ 4 Båthavna med fortøynings- og bryggeanlegg er dimensjonert for båter opp til 35 fot. Styret kan, etter søknad og i samråd med Ørstad Marina, godkjenne at større båter enn 35 fot kan få ligge i havna. Båtens bredde skal være dimensjonert båtplassens bredde og lengde. Båten skal ikke ”presse” på uteliggere eller stikke inn over bryggen.

§ 5 Bare medlemmer i Løpshavn båtforening kan være brukere av anlegget.   Leietakere har de samme rettigheter og plikter som medlemmene. Brukere/eiere av fellesanlegg må rette seg etter de bestemmelser som til en hver tid er gjeldende. Brukere/eiere som ikke følger dette reglement kan møtes med sanksjoner, jmf. vedtektene. Styret skal godkjenne all næringsdrift som utøves i tilknytning til havna. Avtale skal skrives og styret kan fastsette en avgift som står i forhold til virksomheten.

§ 6 Medlemmer/leiere av båtplass må ha båten registrert og forsikret. Reg.nr. skal være påført båten. Utleiere forplikter seg til å kontrollere at båter til leietakere er forsikret gjennom å få kopi av forsikringsbeviset.

§ 7 Skader som oppstår ved bruk av båt i anlegget skal straks meldes til styret. Dette gjelder også skader som eier eller bruker oppdager ved ferdsel i anlegget, sjøl om han eller hun ikke har vært årsak til skaden. Skader dekkes av den enkelte båteier hvis det er utvist uansvarlighet.

Når styret må gripe inn for å hindre skade på anlegget på grunn av uforsvarlig fortøyning eller annen uforsvarlig handling fra eiers/brukers side, kan styret pålegge eier/bruker å betale omkostningene i forbindelse med utført arbeid. Styret er ikke ansvarlig for skade som i slike tilfeller kan påføres båten.

§ 8 Dersom båtplassen ikke brukes over lengre tid (vinteropplag m.m.) skal «båsen låses av» med tau.  Båteieren har ansvaret for å holde «sin del av brygga» fri for snø/is.

Medlemmene kan fendre sine båtplasser etter eget ønske.  Bildekk aksepteres imidlertid ikke som fendere. Det er forbudt å bore i stålkonstruksjonen.

§ 9 Overalt innen havneanlegget skal der til enhver tid være orden og utvises renslighet. Det enkelte medlem sørger for sin båtplass når det gjelder enkelt vedlikehold som fjerning av groe og lignende. Fiskeavfall skal ikke dumpes i havnebassenget.  Det er forbudt med septikktømming i havna. Søppel må tas med hjem.  Båtforeningen har ikke egne søppelcontainere.

§ 10 Bryggene skal holdes ryddige.  Joller, gummibåter og lignende skal ikke anbringes på brygga. Det er forbudt å dumpe avfall (oljesøl mv.) av noen art i havnebassenget eller på foreningens eiendom. Båtbruker har ansvaret for å fjerne alt avfall fra havneområdet.

Det er strengt forbudt å henslenge eller lagre gjenstander av en hver art på bryggene. Slike gjenstander vil uten varsel kunne bli fjernet fra bryggene på vedkommende eiers regning. Båtforeningen er ikke ansvarlig for tap av eller skade på slike gjenstander under arbeidet med å fjerne dem.

§ 11 Båtplasseier er også ansvarlig for skade ved eventuelt utleie.

§ 12 Båtforeningen skal føre nummerert fortegnelse over hvem som er eier av båtplassene. Den som til enhver tid står oppført med navn som eier i dette registeret, er å anse som den rettmessige eier av båtplassen. Hver båtplass skal merkes med båtplassnummer. Fortegnelsen over medlemmer ligger på Båtforeningens hjemmeside.

§ 13 Båtplasseier er forpliktet til å foreta nødvendige arbeider (dugnad) som forekommer i forbindelse med bygging, vedlikehold og drift av anlegget og egen båplass, jmf. vedtektene §10. Ved fravær til innkalt dugnad, kan man ilegges et ”frikjøpsgebyr” hvor størrelsen er fastsatt av generalforsamlingen. Styret kan fastsette regler for dugnadsordningen. «Årshjul» med nødvendig tidsplan på vedlikehold utarbeides av styret og publiseres på hjemmesiden.

§ 14 Båteier er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd og plikter å kontrollere fortøyningen med jevne mellomrom. Særlig skal det føres kontroll med fortøyningen i dårlig vær med sterk vind.

Fortøyningsanordninger utlegges etter dette reglementets anvisning. Båter som ligger i flytebrygge, må være forsvarlig fortøyd med minst to fortøyninger både akter og forut, slik at båten alltid ligger klar av brygga. Fortøyningene må være forsynt med strekkavlastere, og det skal brukes tau som fortøyning.  Sjakler eller andre metallanordninger skal ikke benyttes i fortøyningene.  Det er ikke tillatt å bruke servicebrygga til fortøyning av båter. Denne er kun oppsatt til lasting og lossing.

De spesielle værforholdene i Løpshavn gjør at følgende spesialbestemmelse gjelder: Båter tilhørende Bremnesmoloen plikter å bruke akterfortøyning på en slik måte at de må knyttes til den kjetting som ligger på bunnen mellom Bremnesmoloen og Betongbrygga.  En slik tilknytning, mellom båten og bunnkjettingen, dekkes av den enkelte båteier. I tillegg må båtene som ligger på Bremnesmoloen fortøyes i punkter i selve moloen.  Denne spesialbestemmelsen gjelder for båter over 24 fot med overbygg og i perioden september – april.

§ 15 Skader som båten påfører havneanlegget må eieren bekoste og reparere etter styrets anvisning.

§ 16 Opplag av båter i havneområdet skal bare foretas med tillatelse fra styret.

§ 17 Båteieren skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i havneområdet Manøvrering i havnebassenget og innseilingen skal skje med så liten fart som manøvreringen tillater, og maks 3 knop.

§ 18 Opp- og utsetting av båter i havna skjer på båteiers eget ansvar. Likeledes som all annen ferdsel på havneområdet gjør det. Løpshavn Båtforening påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havna. Ferdsel med biler eller andre motorkjøretøyer i havneområdet skal skje uten sjenanse for andre.

Langtidsparkering i havneområdet tillates ikke. Parkering skal skje på merkede plasser, på området ved innkjørselsvei. Plasser i nærområdet til husene forbeholdes huseierne. Tilkjøring til bryggene for av-/pålasting er tillatt. Tilhengere skal ikke gjensettes i havneområdet. Tilhengere og langtidsparkerte biler vil bli fjernet på eiers bekostning.

§ 19 Båtforeningen fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri av, eller fra båter som ligger fortøyd i havna.  Heller ikke har båtforeningen ansvar for eventuelle personskader som oppstår i anlegget.  Båtforeningen er heller ikke ansvarlig dersom båtplasser urettmessig blir tatt i bruk av uvedkommende.

§ 20 All utleie skal meddeles styret umiddelbart.

§ 21 Alle medlemmer/brukere gis adgang til redskapsbod.

§ 22 Det er montert en rekke tekniske anlegg i havna (strøm, vann, fortøyninger, lys, strømuttak, brannutstyr, redningsutstyr m.m.). Det er kun styret/fagansvarlige som kan foreta utbedringer/reparasjoner på de tekniske anlegg i havna. Feil/mangler skal omgående meldes til styret.  Båtforeningens utstyr skal behandles forsvarlig.

Kun godkjente ledninger/utstyr skal brukes i forbindelse med strømanlegget. Det er ikke tillatt med koblinger/skjøter mellom strømuttak og båt.

§ 23 Anlegget har automatisk veibom som styres via mobiltelefon.  Det er styret i Båtforeningen som administrerer veibommen.  Registrering av brukere skjer via Båtforeningens hjemmeside.

§ 24 Mellom klokken 23.00 og 0600 skal det være ro i havna. Nødvendig båt- og bilbruk skal etter dette klokkeslett, skje skånsomt, og motor slås av umiddelbart etter fortøyning/parkering. Utstyr på båter skal festes slik at det ikke lager støy.

§ 25 Det er ikke tillatt å ligge med landstrøm, med unntak for dem som har montert egne målere.  Fellesstrøm belastes foreningens regnskap og skal kun brukes til ladning av batterier, reparasjoner, vaffelsteking mv.

§ 26 Båthavna har kameraovervåkning.

§ 27 Ved overtredelse av havnereglementet, eller hvis eier/bruker ikke følger pålegg gitt av styret, skal styret påtale forholdet skriftlig til vedkommende, med rimelig frist til å bringe saken i orden.

§ 28 Om ikke eier/bruker følger båtforeningens pålegg kan styret fremme sak for generalforsamlingen med krav om å ekskludere denne, jf. vedtektene § 4.

§ 29 Endringer i havnereglementet kan bare skje på generalforsamlingen. Det kreves simpelt flertall.

Reglementet gjøres gjeldende fra 21.oktober 2008, og med senere vedtatte endringer.

Comments are closed.